ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρία μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε νόμο που ισχύει ή θα τεθεί σε ισχύ στο μέλλον σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (η «Πολιτική Προστασίας») – μαζί με τους Όρους Χρήσης – εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) όταν εγγραφείτε ή επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα  μας: https://www.katikiessantorini.com ή (ii) όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς.

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Εταιρία εδρεύει στο Δήμο Θήρας της νήσου Θήρας του νομού Κυκλάδων  (κεντρικά γραφεία της ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Α.Ε: ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 189, Βούλα T.K 16673, Αθήνα)       και έχει ως αντικείμενο εργασιών : Την εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων ή τουριστικών εν γένει εγκαταστάσεων και την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, υπηρεσιών εστίασης με βάση τα υψηλότερα διεθνή δεδομένα.

ΣΥΝΝΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία συμμορφούμενη προς τις διατάξεις της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσία, διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας κατάλληλα το προσωπικό της.

Η Εταιρία προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που τηρεί, φροντίζει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, αναζητώντας προς το σκοπό αυτό τη συνδρομή των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι των φυσικών προσώπων που τα δεδομένα αυτά αφορούν, διατηρεί, δε, τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Εταιρία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι πληροφοριών σχετικών με φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το αν η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ως επεξεργασία των δεδομένων αυτών νοείται κάθε εργασία που πραγματοποιείται αναφορικά με τα δεδομένα αυτά, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι.

Διενέργεια κράτησης

Όταν πραγματοποιείτε κράτηση ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Εταιρίας είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των απολύτως απαραίτητων δεδομένων για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Τα δεδομένα αυτά συνήθως συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

 • ονοματεπώνυμο
 • διεύθυνση κατοικίας
 • αριθμό τηλεφώνου
 • ηλεκτρονική διεύθυνση
 • αριθμό πιστωτικής κάρτας
 • ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας
 • προτιμούμενη γλώσσα επικοινωνίας
 • διατροφικές συνήθειες
 • τυχόν δεδομένα υγείας (π.χ. αλλεργίες, ιδιαίτερες παθήσεις τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη φιλοξενία σας)
 • ηλικία των ατόμων που θα διαμείνουν στα δωμάτια

Εφόσον το επιλέξετε να μοιραστείτε τα συγκεκριμένα δεδομένα μαζί μας, θα λάβουμε γνώση και των προτιμήσεών σας αναφορικά με τον τύπο δωματίου, τον τύπο κρεβατιού και άλλες σχετικές πληροφορίες. Περαιτέρω, στα πλαίσια συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών χορηγούνται ειδικές εκπτώσεις συνδεδεμένες με στοιχεία όπως η ηλικία. Στις περιπτώσεις αυτές, ώστε να διαπιστωθεί η υπαγωγή στο καθεστώς της εκάστοτε έκπτωσης, θα καταχωρηθεί η ημερομηνία γέννησής σας κατά την κράτηση, πάντοτε υπό την προϋπόθεση, ότι θα δώσετε την συγκατάθεσή σας για αυτό. Για τον ίδιο λόγο ενδεχομένως να σας ζητηθεί η επίδειξη επισήμου εγγράφου ταυτοποίησης, ταυτότητας, διαβατηρίου κλπ, όπου αναγράφεται η ημερομηνία γέννησής σας κατά την άφιξή σας.

Τα ανωτέρω στοιχεία ζητούνται αποκλειστικά όταν κάποιος επισκέπτης επικοινωνεί με την Εταιρία μέσω των γενικών ή των ειδικότερων φορμών επικοινωνίας που υπάρχουν στο Διαδικτυακό μας τόπο ή επίσης συμπληρώσει τα στοιχεία του για τη διενέργεια κράτησης.

Συλλογή τεχνικών πληροφοριών

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως:

 • διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
 • ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)
 • ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
 • χρόνος επίσκεψης στον ιστότοπο
 • ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
 • τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα
 • συσκευή
 • Γεωγραφική Περιοχή επίσκεψης
 • Διαδικτυακός Πάροχος

Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας ενάντια στις επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Newsletter

Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, και εκδηλώσεις η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ειδικής φόρμας ( Newsletter ) που υπάρχει στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού μας τόπου και την οποία ο επισκέπτης συμπληρώνει προαιρετικά εφόσων επιθυμεί να ενημερωθεί.

Social plugins ( Facebook, Twitter,  Google+  )

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει τα ευρέως διαδεδομένα ‘πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης’ (plugins) από το κοινωνικό δίκτυο Facebook (https://www.facebook.com). Τα plugins του Facebook μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο Facebook ή το κουμπί «Like» στον ιστότοπό μας.

Όταν εισέρχεστε  στην ιστοσελίδα μας, το Facebook λαμβάνει μέσω των plugin πληροφορίες για την επίσκεψή σας μέσω της διεύθυνσης IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί «Like» ενώ είστε συνδεδεμένος/η στο λογαριασμό σας στο Facebook, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στο οποίο έκανε ‘Like’, συνδέεται με το προφίλ σας στο Facebook. Η Εταιρία, ως διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας, δεν λαμβάνει ουδεμία γνώση του περιεχομένου των δεδομένων που μεταδίδονται στο Facebook ή του τρόπου με τον οποίο το Facebook χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy.

Αν δεν θέλετε το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με το λογαριασμό σας στο Facebook, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Facebook.

Παρομοίως με τα ανωτέρω, χρησιμοποιούμε plugins των κοινωνικών δικτύων Twitter, Google+. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Tweet» ή +1 στην ιστοσελίδα μας (ενώ είστε συνδεδεμένοι στους αντίστοιχους λογαριασμούς σας σε αυτά), αυτόματα κοινοποιείτε το περιεχόμενο που επισκέπτεστε στα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα χωρίς η Εταιρία να λαμβάνει ουδεμία γνώση των εν λόγω δεδομένων. Παρακαλούμε ανατρέξετε στις Πολιτικές Απορρήτου των αντίστοιχων κοινωνικών δικτύων, για αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Προσωπικων σας Δεδομένων από τα δίκτυα αυτά. (https://policies.google.com/privacy?hl=elhttps://twitter.com/en/privacy)

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν κυρίως όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα πολιτική, ή σύμφωνα με τη δοθείσα από εσάς συγκατάθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή.

Η Εταιρία αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν επικοινωνείτε μαζί της μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας κράτησης ή επικοινωνίας που διατηρεί, ή όταν θέλετε να μας στείλετε πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε εμάς για το σκοπό αυτό. Τα προσωπικά σας δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της διεκπεραίωσης του εκάστοτε αιτήματός σας ή /και για την εξυπηρέτησή σας μέσω της εκτέλεσης της κράτησης, στην οποία προβήκατε, και για την έκδοση του συνόλου των απαραίτητων φορολογικών και άλλων εγγράφων.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφορικής μας. Τέλος, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, στο μέτρο και στο βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε, όπως για παράδειγμα ενόψει ειδικών προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας ή μιας δικαστικής απόφασης ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισης της Εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων.

ΤΡΙΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρίας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά και μόνο για τους αναφερόμενους ανωτέρω σκοπούς. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων, η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι οι εταιρίες αυτές παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που αφορούν. Η Εταιρία δηλώνει ότι έχει υπογράψει εκ των προτέρων συμβάσεις με τις εταιρίες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όροι σχετικοί με τη λήψη από αυτές μέτρων ασφαλείας και την παρακολούθηση από τη Εταιρία των μέτρων αυτών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για τη Εταιρία Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς, μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης αυτών από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα που αποστέλλετε μέσω του Website, μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η χρήση των cookies ρυθμίζεται από τη σχετική Πολιτική Cookies ενώ τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με τον τρόπο τυγχάνουν του ίδιου επιπέδου προστασίας των υπολοίπων προσωπικών δεδομένων.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από τη Εταιρία, είτε από συνεργαζόμενη με αυτή εταιρία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και να ασκήσετε ένα από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα σας και τη λήψη αντίγραφου αυτών, τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών, τη διαγραφή των δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, την αντίρρηση στην υποβολή σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Η Εταιρία διαχειρίζεται τα αιτήματά σας με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας και η προστασία των δικαιωμάτων σας. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το πρόσωπο που αιτείται την γνωστοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας.

Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν δύναται, λόγω πληθώρας παρόμοιων αιτημάτων, να ικανοποιήσει το αίτημά σας άμεσα, θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση email: info@katikies.com

Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οποιαδήποτε σχετική μελλοντική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η ισχύουσα εκδοχή της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει τεθεί σε ισχύ στις 20 Αυγούστου 2019.